Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot aan- of verkoop van motorvoertuigen door GIELEN MOTORSPORT te LEEUWARDEN, hierna te noemen: ‘Garagehouder’, alsook op door haar in opdracht van de klant te verrichten reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen, een en ander tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Onder ‘klant’ wordt in dit verband verstaan iedere (rechts)persoon die bij of via Garagehouder een motorvoertuig aan- of verkoopt, dan wel een motorvoertuig ter reparatie of voor onderhoud aanbiedt. Onder ‘motorvoertuigen’ dienen mede te worden begrepen onderdelen en/ of accessoires daarvan.

Artikel 1 – totstandkoming overeenkomsten
1.1 Aanbiedingen en offertes tot het verrichten van reparaties of onderhoud aan motorvoertuigen – in welke vorm ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval bij aanvaarding door de klant binnen deze termijn een overeenkomst van opdracht tot stand komt. In andere gevallen komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand bij opdrachtbevestiging door de Garagehouder.
1.2 Garagehouder bepaalt de wijze waarop en de termijn waarbinnen de in lid 1 bedoelde opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). Garagehouder voert deze opdracht uit naar beste kunnen; op haar rust te dier zake een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij anders overeengekomen.
1.3 Overeenkomsten tot aan- of verkoop van motorvoertuigen komen tot stand door aanbod en aanvaarding als bedoeld in artikel 6:217 e.v. BW en worden door de Garagehouder schriftelijk vastgelegd onder verstrekking van een afschrift van de overeenkomst aan de klant. Gemaakte afspraken gelden ook wanneer deze onverhoopt niet schriftelijk zijn vastgelegd.
1.4 Alle in aanbiedingen, offertes en/ of overeenkomsten opgenomen aanduidingen, maten, gewichten, kleuren en overige eigenschappen strekken in beginsel slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen dientengevolge niet voor rekening en risico van de Garagehouder.
1.5 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen binden de Garagehouder niet.

Artikel 2 – inhoud overeenkomsten
2.1 De in artikel 1 bedoelde overeenkomsten bevatten in ieder geval de volgende gegevens:
– een verwijzing naar de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden, alsmede een verwijzing naar eventuele voorwaarden van derden die mogelijkerwijs van toepassing zijn ingeval van (fabrieks- of importeurs-) garantie door die derden;
– de identiteit van zowel Garagehouder als klant;
– indien de klant een natuurlijke persoon is, dient een kopie van een geldig rijbewijs en/of ander legitimatiebewijs te worden bijgevoegd; indien de klant een rechtspersoon is, dient een uittreksel uit het handelsregister te worden bijgevoegd, niet ouder dan drie maanden, alsmede een kopie van een geldig rijbewijs en/ of ander legitimatiebewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon;
– bij overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.3: merk, model, type, kleur kenteken, tellerstand en meldcode van het te (ver)kopen motorvoertuig;
– bij overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.1 jo 1.2: omschrijving van de verrichten reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden;
– de overeengekomen prijs dan wel richtprijs met aparte vermelding van eventuele BTW component;
– ingeval van een richtprijs bevat de overeenkomst de mededeling dat de uiteindelijke prijs op basis van nacalculatie zal worden vastgesteld met vermelding van uurtarief en begrote materiaalkosten;
– de betalingswijze en het betalingstijdstip;
– de (vermoedelijke) leveringsdatum;

Artikel 3 – (op)levering en risico overgang
3.1 (Op)levering geschiedt op de overeengekomen of nader te bepalen (op)leveringsdatum door feitelijke bezitsverschaffing.
3.2 Bij overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.3 vindt op de (op)leveringsdatum tevens overschrijving van het kenteken plaats tegen verschaffing van een vrijwaringsbewijs.
3.3 Overeenkomstig het eerste lid geleverde motorvoertuigen komen vanaf de feitelijke bezitsverschaffing voor rekening en risico van de partij aan wie geleverd wordt, in dier voege dat diefstal, schade of verlies vóór levering voor rekening en risico voor de leverende partij komt, gelijk diefstal, schade of verlies ná levering voor rekening en risico van de partij komt aan wie is geleverd.
3.4 Bij overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.1 jo 1.2 is altijd sprake van een vermoedelijke (op)leveringsdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen.
3.5 Ingeval een vermoedelijke (op)leveringsdatum werd overeengekomen, is altijd nadere ingebrekestelling nodig, alvorens verzuim intreedt.
3.6 Ingeval de te verrichten werkzaamheden niet op de vermoedelijke (op)leveringsdatum dreigen te zullen zijn afgerond, dan meldt de Garagehouder dit terstond aan de klant, teneinde in gezamenlijk overleg een nieuwe vermoedelijke (op)leveringsdatum overeen te komen.

Artikel 4 – eigendomsvoorbehoud, zorgplicht en verzekering
4.1 Het ingevolge artikel 3 geleverde motorvoertuig blijft eigendom van de Garagehouder totdat de klant al hetgeen hij aan de Garagehouder verschuldigd is uit hoofde van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst, of uit welke anderen hoofde ook, integraal heeft voldaan.
4.2 De klant is gehouden om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Motorvoertuig als herkenbaar eigendom van de Garagehouder te bewaren.
4.3 Het in de vorige leden bedoelde eigendomsvoorbehoud laat de in artikel 3.1 tot en met 3.3 bedoelde levering en risico overgang onverlet, zodat de klant vanaf de levering niettegenstaande dit voorbehoud als houder en als berijder aansprakelijk is.
4.4 De klant dient – mede gelet op het voorgaande lid – minimaal zorg te dragen voor een geldige Allrisk dan wel WA + beperkt casco verzekering vanaf het moment van levering; tevens is de klant gehouden om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde motorvoertuig met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te onderhouden.
4.5 Zolang het eigendom niet is overgegaan, is de klant niet bevoegd om het motorvoertuig aan derden te verpanden of anderszins te bezwaren of vervreemden
4.6 Vervangen onderdelen of accessoires worden in het bezit gesteld van de klant indien deze daarom bij het aangaan van de overeenkomst heeft gevraagd, behoudens indien en voor zover deze onderdelen in verband met een garantieclaim ter beschikking van de importeur of fabrikant dienen te worden gesteld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de Garagehouder.

Artikel 5 – annulering en ontbinding
5.1 De klant kan de overeenkomst tot [TERMIJN] voor de leveringsdatum annuleren, mits dit schriftelijk of bij deurwaardersexploot geschiedt.
5.2 Ingeval van annulering van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1.1 jo 1.2 dient de klant alle kosten te vergoeden die op het moment van de ontvangst van de annulering reeds zijn gemaakt, welke kosten zowel gebruikte onderdelen en/ of materialen, alsook gewerkte uren en eventuele stallingskosten omvatten.
5.3 Ingeval van annulering van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1.3 dient de klant de schade wegens annuleren te vergoeden, welke wordt vastgesteld op 15% van de in artikel 7 bedoelde (koop)prijs, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Indien de in de voorgaande leden bedoelde (schade)vergoedingen niet binnen twee weken na annulering zijn voldaan, dan kan de Garagehouder alsnog integrale nakoming verlangen en kan de klant de overeenkomst niet meer annuleren; zolang de in de voorgaande leden bedoelde (schade)vergoeding niet is voldaan, kan de Garagehouder een retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig.
5.5 De klant kan de overeenkomst ontbinden eerst nadat de Garagehouder in verzuim is geraakt. De klant kan in geval van ontbinding slechts schadevergoeding verlangen voor zover het verzuim te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming in de nakoming [OPTIONEEL: /opzet of grove schuld] zijdens de Garagehouder en deze zich niet kan beroepen op overmacht.
5.6 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel dient te worden verstaan: onvoorziene omstandigheden welke buiten schuld of toedoen van partijen zijn ontstaan en die een richtige nakoming in de weg staan, zoals in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, staat van beleg, mobilisatie, ernstige storingen in het productieproces van de fabrikant, stakingen, uitsluitingen, boycots, bedrijfsbezetting, epidemieën, en maatregelen van overheidswege die nakoming verhinderen.
5.7 Niettegenstaande het bepaalde in de voorgaande leden, heeft de in artikel 1 bedoelde overeenkomst te gelden als van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden indien één der partijen (Garagehouder, dan wel klant) in staat van faillissement komt te verkeren, aan hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) toepasselijk wordt verklaard, dan wel ingeval op het Motorvoertuig enigerlei beslag wordt gelegd. De partij wie één dezer omstandigheden raakt, doet daarvan terstond mededeling aan de ander.

Artikel 6 – koop op afstand
6.1 Indien en voor zover de in artikel 1 bedoelde overeenkomst tot stand is gekomen op afstand en buiten verkoopruimtes in de zin van artikel 6:230g BW, dan gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van afdeling 2b van titel 5 van boek 6 BW ter aanvulling van en – voor zover van toepassing – in afwijking van de overeenkomst en/ of de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 7 – (koop)prijs en betaling
7.1 Bij overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.3 wordt in beginsel een vaste prijs overeengekomen, behoudens wijzigingen in heffingen van overheidswege, wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersverschillen.
7.2 De in het vorige lid bedoelde wijzigingen kunnen eenzijdig door de Garagehouder doorgevoerd worden, doch dienen wel terstond gemeld te worden aan de klant, in welk geval de klant binnen drie dagen na deze mededeling – de dag van de mededeling incluis – kosteloos kan annuleren.
7.3 Bij overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.1 jo 1.2 geldt tenzij expliciet anders overeengekomen dat altijd sprake is van een richtprijs en dat de uiteindelijke daadwerkelijke prijs op basis van nacalculatie zal worden vastgesteld aan de hand van enerzijds een urenspecificatie (vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief) en anderzijds een specificatie van onderdeel- c.q. materiaalkosten, een en ander te vermeerderen met BTW.
7.4 Indien en zodra de (begrote) prijs als bedoeld in het vorige lid meer dan 10% dreigt te zullen afwijken van de richtprijs, dan dient de Garagehouder zulks te melden en te bespreken met de klant, in welk geval de klant alsnog kan annuleren onder vergoeding van gemaakte kosten als bedoeld in artikel 5.2.
7.5 Indien de klant het motorvoertuig niet ophaalt binnen twee weken na de mededeling dat deze gereed is, dan is de Garagehouder gerechtigd om naar billijkheid stallingskosten in rekening te brengen.
7.6 Betaling geschiedt dient te geschieden na ontvangst van een tenaamgestelde factuur uiterlijk vóór of bij (op)levering als bedoeld in artikel 3.
7.7 Bij niet tijdige betaling als bedoeld in het vorige lid, kan de Garagehouder een retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig en stelt hij de klant schriftelijk in de gelegenheid om het openstaande bedrag alsnog binnen veertien dagen te betalen, bij gebreke waarvan de Garagehouder de wettelijke rente en incassokosten in rekening mag brengen conform de staffel in het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 8 – garantie en recht van reclame
8.1 Behoudens het bepaalde in de volgende leden, verstrekt de Garagehouder geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur en/ of toeleverancier zijn verschaft ten aanzien van het motorvoertuig en zoals deze blijken uit de bij levering overhandigde garantieformulieren en/ of -voorwaarden.
8.2 Indien en voor zover door de Garagehouder enigerlei garantie is verschaft, dan geldt deze niet langer dan 1 maand en voor niet meer dan 500 kilometer. De garantie houdt in voorkomend geval in dat de Garagehouder slechts gehouden is tot reparatie van gebreken of vervanging van gebrekkige onderdelen terzake tekortkomingen die – indachtig leeftijd en tellerstand – een normaal gebruik van het Motorvoertuig verhinderen en die niet veroorzaakt zijn door een van buiten komende oorzaak en/ of enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, handelen of nalaten van de klant of een derde, dan wel door normale slijtage.
8.3 Iedere aanspraak op garantie vervalt indien zonder voorafgaande toestemming van de Garagehouder werkzaamheden door de klant of een derde zijn verricht terzake het gebrek(kige onderdeel) in verband waarmee een beroep op de garantie wordt gedaan, alsook bij oneigenlijk gebruik van het Motorvoertuig.
8.4 Aanspraken uit hoofde van garantie of klachten betreffende gebreken anderszins dienen binnen bekwame tijd na levering, uiterlijk acht dagen, na ontdekking dan wel nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, te worden gemeld; na ommekomst van deze termijn vervalt iedere aanspraak.
8.5 Ten aanzien van zichtbare gebreken aan het geleverde Motorvoertuig of delen daarvan, zoals krassen, deuken en andere voor directe – dat willen zeggen zonder deskundig onderzoek – zintuiglijke waarneming vatbare beschadigingen en gebreken, dan wel vóór levering aan de klant bekend gemaakte schade, is ná levering geen reclame mogelijk.

Artikel 9 – slotbepalingen
9.1 Aanvullingen, uitbreidingen, beperkingen of welke andere afwijkende afspraken ten opzichte van de in lid 1 bedoelde overeenkomst en/ of de onderhavige voorwaarden dan ook, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien schriftelijk vastgelegd in een door beide partijen ondertekende akte.
9.2 Indien en voor zover onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden, dan wel indien één of meer van die bepalingen nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden naar de geest van de overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden en/ of dient zoveel mogelijk te worden gehandeld naar de geest van de vernietigde of nietige bepaling(en).
9.2 Op de in artikel 1 bedoelde overeenkomst (de onderhavige algemene voorwaarden incluis) is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen, waaronder het Weens Koopverdrag, is uitgesloten.
9.3 Uit de in artikel 1 bedoelde overeenkomst (de onderhavige algemene voorwaarden incluis) voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te LEEUWARDEN.

Kracht

Vakkennis

APK Keurmeester, 1e autotechnicus, STEK en een opleiding voor storingzoeker.

Apparatuur

Goede gereedschappen en diagnose-/uitleesapparatuur
Meerdere hefbruggen

Welkom

De klant wordt direct te betrokken bij het onderhoud en/of reparatie van de motor in de werkplaats.

Contact

Bel: 06 1444 2880

Gielen Motorsport

Venusweg 16
8938 BC Leeuwarden

Email

tim@gielenmotorsport.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag
11.00 - 16.00 uur

Bel gerust voor een afspraak buiten openingstijden.

Stuur een bericht